lmtitle0.gif
part2.gif


yu16.jpg
photo by Ryoji Matsumura,1978,1979backlogo.gif homelogo.gif nextlogo.gif