lmtitle0.gif
part1.gif


yu02.jpg
photo by Ryoji Matsumura,1978,1979backlogo.gif homelogo.gif nextlogo.gif