lmtitle0.gif
part1.gif


yu01.jpg
photo by Ryoji Matsumura,1978,1979homelogo.gif nextlogo.gif