lmtitle0.gif
part3.gif


yu46.jpg
photo by Ryoji Matsumura,1978,1979backlogo.gif homelogo.gif nextlogo.gif