HIRAMATSU MORIHIKO

“継続は力なり”

私が、大分県知事時代(1979年)からのページです。